ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  „БЪДНИНА 1982”

ж.к. „Младост”4 бл.464 вх.1 ет.1 т.0886394421

П  О  К  А  Н  А

Настоятелството на  Народно читалище „Бъднина 1982”,

ВИ    КАНИ

на извънредно отчетно-изборно събрание , съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНЧ,  което ще се проведе на  16.03.2024 година   от  11.00 часа, в залата  на читалището в ж.к.”Младост”2  до блок   220   при следния ред:

1. Отчетен доклад на Настоятелството за 2023 г.

2. Финансов отчет за 2023 г.

3. Приемане на план-програмата  и проекто-бюджета за

2024 година.

4. Избор на Настоятелство и  Проверителна комисия

5. Разни

СЕКРЕТАР:…………

                               /П. Керемидарова/