ПОКАНА

           НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  „БЪДНИНА 1982”

          ж.к. „Младост”4 бл.464 вх.1 ет.1 т.0886394421

                              П  О  К  А  Н  А

   Настоятелството на  Народно читалище „Бъднина 1982”,

                            ВИ    КАНИ

 на отчетно – изборно събрание , съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНЧ,  което ще се проведе на  26.03.2022 година   от  11.00 часа, в залата  на читалището в ж.к.”Младост”2  до блок   220   при следния ред:

1. Отчетен доклад на Настоятелството за 2021 г. 

2. Финансов отчет за 2021 г.

3. Приемане на план-програмата  и проекто-бюджета за 

    2022 година.

4. Избор на Настоятелство и  Проверителна комисия

5. Разни

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………

                                                                  /Р. Недкова/