ПОКАНА

  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  „БЪДНИНА 1982”

          ж.к. „Младост”4 бл.464 вх.1 ет.1 т.0886394421

    П  О  К  А  Н  А

   Настоятелството на  Народно читалище „Бъднина 1982”,

ВИ    КАНИ

 на годишно отчетно събрание , съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНЧ,  което ще се проведе на  12.06.2021 година от

 11.30 часа, в залата  на читалището в ж.к.”Младост”2 до блок 220   при следния ред:

  1. Отчетен доклад на Настоятелството за 2020 г.
  2. Финансов отчет за 2020 г.
  3. Приемане на план-програмата и проекто-бюджета за 2021година.
  4. Разни

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………

                                                                  /Р. Недкова/