ПОКАНА

Настоятелството на  Народно читалище „Бъднина 1982”,

ВИ    КАНИ

най-учтиво, на годишно отчетно събрание , което ще се проведе на  06.06.2020 година  /събота/    от 11.30 часа в клуба на читалището до блок 220 ж.к. ”Младост”2 /метростанция „А.Т. Балан”/   при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад на Настоятелството за 2019 г.

  2. Финансов отчет за 2019 г.

  3. Приемане на план-програмата и проекто-бюджета за 2020 г.

  4. Разни

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………

                                                                  /Р. Недкова/