История

    Народно  читалище „Бъднина” е учредено  на 28.10.1982 год. в ж.к.”Младост”3. Дълги  години ползва тристаен апартамент  в бл.347 и  два клуба на ОФ.През 1992 год. районна администрация „Младост” предоставя партерен етаж в ж.к.”Младост” 4 и три трафопоста за ползване от читалището със заповед. В момента същите помещения се експлоатират активно от библиотеката и  всички  школи, курсове  и клубове  на читалището.

     Народно  читалище „Бъднина” е културно-просветна  организация. Имаме регистрация  в съда, като юридическо лице с нестопанска цел. Целта ни е да задоволяваме потребностите на гражданите свързани с развитието и обогатяването на културния им живот, да запазваме обичаите и традициите на българина и да възпитаваме и утвърждаваме националното ни самосъзнание.