Редовно отчетно-изборно събрание на НЧ „Бъднина 1982”

На 27 март 2019 г. се проведе редовното отчетно-изборно събрание на НЧ „Бъднина 1982“ при следния дневен ред:

 1. Отчетен доклад на Настоятелството за 2018 г.
 2. Финансов отчет за 2018 г.
 3. Приемане на план-програма и проекто-бюджет за 2019 г.
 4. Избор за Председател и членове на Настоятелството и Председател и членове на проверителната комисия.
 5. Разни.

Отчетният доклад на Настоятелството бе прочетен от г-жа Павлинка Керемидарова  (секретар).  В него тя отчете дейността и изпълненото от читалището през 2018 година, а в план-програмата очерта основните насоки за развитието му през следващата година. Председателят на проверителната комисия г-жа Йорданка Методиева запозна присъстващите с финансовия отчет за 2018 г., както и с проекто – бюджета за 2019 г.

Отчетно-изборното събрание приключи с избора на новите състави на ръководните органи на читалището:

Настоятелството:

 1. Росица Недкова – Председател
 2. Богомил Тодоров –член
 3. Виолета Оникян –член
 4. Елеонора Йовева – член
 5. Стоянка Досева – член

Проверителната комисия:

 1. Йорданка Методиева – Председател
 2. Дора Керемедчиева –член
 3. Виолета Василева – член

Членовете на читалището изразиха благодарността си към работата на Настоятелството, Председателя и служителите в читалището, изказаха свои мнения и направиха конкретни предложения за бъдещата работа.