П О К А Н А

Настоятелството на  Народно читалище „Бъднина 1982”,

ВИ    КАНИ

най-учтиво, на отчетно – изборно събрание , което ще се проведе на  27.03.2019 година  /сряда/    от 18.00 часа в клуба на читалището до блок 220 ж.к. ”Младост”2 /метростанция „А.Т. Балан”/   при следния дневен ред:

 

  1. Отчетен доклад на Настоятелството за 2018 г.

  2. Финансов отчет за 2018 г.

  3. Приемане на план-програмата и проекто-бюджета за 2019 г.

  4. Избор на Настоятелство и Проверителна комисия

  5. Разни

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………

                                                                  /Р. Недкова/