Мисията на библиотеката

Мисията  на библиотеката на Народно читалище „Бъднина”, се конкретизира така:

1. Създава и укрепва навиците за четене у децата от ранна възраст;

2. Подкрепя индивидуалното и официалното образование, както и самообразованието на всички нива;

3. Осигурява  възможности за творческо развитие на личността;

4. Стимулира  въображението и творческите способности у децата и младите хора;

5. Възпитава  уважение към културното наследство и умения да се ценят изкуствата, научните постижения и иновациите;

6. Осигурява  достъп до културни изяви на всички изпълнителски изкуства;

7. Насърчава  между-културните връзки и многообразието на културите;

8. Поддържа  традициите на устното творчество;