П О К А Н А

   Настоятелството на  Народно читалище „Бъднина 1982”,

                            ВИ    КАНИ

 на  годишно отчетно  събрание,  което ще се проведе на  17.03.2018 година /събота/   от 11.30 часа в клуба на читалището до блок 220   при следния ред:

  1. Отчетен доклад на Настоятелството за 2017 г.
  2. Финансов отчет за 2017 г.
  3. Приемане на план-програмата и проекто-бюджета за   2018 година.
  4. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Р. Недкова/