ПОКАНА ЗА ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  „БЪДНИНА 1982”

ж.к. „Младост”4 бл.464 тел.0886394421

П  О  К  А  Н  А

Настоятелството на  Народно читалище „Бъднина 1982”,

ВИ    КАНИ

най-учтиво, на годишно отчетно събрание , което ще се проведе на  18.03.2023 година   от 13.00 часа в клуба на читалището до блок 220 ж.к. ”Младост”2 /метростанция „А.Т. Балан”/   при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад на Настоятелството  за 2022 г.
  2. Финансов отчет за 2022 г.
  3. Приемане на план-програмата  и проекто-бюджета за 2023 г.
  4. Разни

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………

                                                                  /Р. Недкова/