ПОКАНА

На основание Заповед на Министъра на културата годишното отчетно събрание се отменя до второ нареждане!

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  „БЪДНИНА 1982”

ж.к. „Младост”4 бл.464 вх.1 ет.1 т.0886394421

П  О  К  А  Н  А

Настоятелството на  Народно читалище „Бъднина 1982”,

ВИ    КАНИ

най-учтиво, на годишно отчетно събрание , което ще се проведе на  14.03.2020 година  /събота/    от 11.30 часа в клуба на читалището до блок 220 ж.к. ”Младост”2 /метростанция „А.Т. Балан”/   при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад на Настоятелството за 2019 г.
  2. Финансов отчет за 2019 г.
  3. Приемане на план-програмата и проекто-бюджета за 2020 г.
  4. Разни

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………

/Р. Недкова/